Zamknij

 

Komunikat o nowej wersji
Generatora Wniosków o dofinansowanie

W związku z wdrożeniem systemu LSI od dnia 30 czerwca 2009 r. wszystkie wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane i drukowane z systemu LSI dostępnego pod adresem elsi.lubelskie.pl.

Generator, który Pańswto właśnie uruchomili, służy tylko i wyłącznie do przygotowywania poprawek do już złożonych wniosków aplikacyjnych w ramach zakończonych konkursów.

NSS PR  -  Województwo Lubelskie  -  Unia Europejska

Informacje o Generatorze Wniosków

Do obsługi Generatora zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem W3C np. FireFox 2, Opera 9, Netscape 8, Safari. Generator działa również w przeglądarce Internet Explorer w wersjach 6 i 7.

Generator Wniosków służy do sporządzania Wniosków o dofinansowanie w ramach I i II Osi RPO WL na lata 2007 - 2013.

Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowywania Wniosków o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej LAWP www.lawp.lubelskie.pl.

Instrukcja obsługi Generatora:

1. Wypełnianie Wniosku o dofinansowanie

Aby prawidłowo sporządzić Wniosek o dofinansowanie należy uzupełnić wszystkie jego części od A do F, wybierając w menu po lewej stronie właściwą sekcję.

W poszczególnych sekcjach Generatora pojawią się pola, listy i tabele, które należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku o dofinansowanie.

Zalecamy wypełnianie kolejno poszczególnych części, chociaż zachowanie kolejności wypełniania poszczególnych sekcji i pól nie jest to obowiązkowe.

Do każdego punktu w Generatorze przyporządkowana jest pomoc, dostępna po kliknięciu ikony znaku zapytania.

Uwaga !

Aby wybrać poprzednią zakładkę nie należy korzystać z przycisku powrotu do poprzedniej strony. W przypadku gdy w wyniku tego działania pojawi się informacja o wygasnięciu strony należy odświeżyć zawartość przeglądarki naciskając klawisz F5. Wpisane dane zostaną przywrócone lecz istnieje możliwość utraty zmian wprowadzonych na ostatnio wybranej zakładce.

2. Sprawdzenie poprawności wypełnienia Wniosku o dofinansowanie (walidacja)

Aby sprawdzić, czy Wniosek o dofinansowanie został poprawnie sporządzony, należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Sprawdź formularz”.

W przypadku gdy Wniosek o dofinansowanie zawiera błędy, ich lista zostanie wyświetlona w środkowej części na czerwonym tle.

Jeżeli Wniosek o dofinansowanie został wypełniony poprawnie, informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona w środkowej części na zielonym tle.

Sprawdzenie poprawności Wniosku o dofinansowanie jest etapem obowiązkowym przed sporządzeniem wydruku do pliku PDF.

3. Zapis do pliku XML

Aby zapisać dane z Generatora Wniosków do pliku, należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Zapisz do XML”.

Pojawi się okienko zapisu pliku, w którym należy wybrać polecenie „Zapisz plik”, a następnie wybrać miejsce, gdzie zostanie zapisany Wniosek o dofinansowanie (nazwa polecenia może być różna w zależności od używanej przeglądarki internetowej).

Plik Wniosku o dofinansowanie w formacie XML należy nagrać na płytę CD lub DVD i dołączyć do składanej wersji papierowej. Za wersję elektroniczną rozumie się plik w formacie XML. Wersja elektroniczna oraz papierowa Wniosku o dofinansowanie muszą być tożsame.

4. Odczyt z pliku XML

Aby wczytać dane do Generatora Wniosków z pliku XML należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Wczytaj XML”.

Pojawi się opcja „Wczytywanie Wniosku o dofinansowanie z pliku XML”. Należy wybrać polecenie „Przeglądaj...”.W okienku, które się pojawi, należy wskazać plik XML, zawierający dane z Wniosku o dofinansowanie do wczytania.

Następnie, aby potwierdzić wybór należy wybrać w Generatorze polecenie „Wczytaj”.

Uwaga!

Informacja o innej wersji, w której został przygotowany wczytany Wniosek o dofinansowanie, nie jest traktowany jak błąd lecz jest jedynie informacją dla Wnioskodawcy. Aby zaktualizować plik XML do nowej wersji Generatora należy po wczytaniu pliku XML ponownie go zapisać zgodnie z instrukcją z pkt. 3.

Uwaga!

Aktaulną wersją generatora jest wersja 1.1.0 (lub nowsza). Aby zaktualizować wnioski utworzone w poprzednich wersjach generatora należy zaznaczyć opcję „Aktualizuj wersje starsze niż 1.1.0 do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych”. Bez zaznaczenia te opcji plik zostanie wgrany do poprzedniej wersji generatora, jednakże w ten sposób nalezy przygotowywać JEDYNIE KOREKTY WNIOSKÓW już złożonych we wcześniejszych naborach. Wnioski składane w aktualnie ogłoszonych naborach muszą być przygotowane w aktualnej wersji generatora tj. 1.1.0 (lub nowszej).

5. Wydruk do pliku PDF

Aby sporządzić wydruk Wniosku o dofinansowanie należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Wydruk do PDF”. System wygeneruje automatycznie plik w formacie PDF, który będzię można zapisać na dysku lub otworzyć w przeglądarce plików PDF. Prawidłowy wydruk Wniosku o dofinansowanie możliwy jest tylko z poziomu przeglądarki PDF.

Uwaga !

Dokumenty, które nie przeszły sprawdzenia poprawności wypełnienia Wniosku o dofinansowanie (walidacji), będą opatrzone informacją „--- WYDRUK PRÓBNY ---” umieszczoną w nagłówku i stopce dokumentu. Taki Wniosek o dofinansowanie nie będzie uznany za dokument poprawnie wypełniony.

6. Zgłaszanie probemów i uwag

W przypadku znalezienia błędów w działaniu generatora lub napotkania problemów w czasie wypełniania Wniosku prosimy o przesłanie za pomocą formularza dostępnego po wybraniu polecenia „Zgłoś problem”. Dane z tego formularza trafaiją bezpośrednio do służb informatycznych co powoduje skrócenie czasu oczekiwania na wyjaśnienie problemu bądź też wprowadzenie niezbędnych poprawek do generatora.