Zamknij

 

Komunikat o nowej wersji
Generatora Wniosków o płatność

W związku z wdrożeniem systemu LSI od dnia 30 czerwca 2009 r. wszystkie wnioski o płatność w ramach konkursów ogłoszonych po tym terminie (tj. począwszy od konkursu 05/RPOWL/1.3/2009 włącznie) muszą być przygotowane i drukowane z systemu LSI dostępnego pod adresem elsi.lubelskie.pl.

Generator, który Państwo właśnie uruchomili, służy tylko i wyłącznie do przygotowywania wniosków o płatność w ramach konkursów zakończonych przed tym terminem (tj. do konkursu 04/RPOWL/2.4A/2009 włącznie).

NSS PR  -  Województwo Lubelskie  -  Unia Europejska

Informacje o Generatorze Wniosków o płatność

Do obsługi Generatora zalecamy korzystanie z przeglądarek internetowych zgodnych ze standardem W3C np. FireFox 2, Opera 9, Netscape 8, Safari. Generator działa również w przeglądarce Internet Explorer w wersjach 6 i 7.

Generator Wniosków o płatność służy do sporządzania Wniosków o płatność w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007 - 2013.

Informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania Wniosków o płatność znajdują się na stronie internetowej LAWP www.lawp.lubelskie.pl.

Instrukcja obsługi Generatora:

1. Rozpoczęcie pracy z generatorem

Rozpoczynając pracę z Generatorem konieczne jest zaimportowanie danych z pliku XML wniosku o dofinansowanie. Należy wybrać polecenie „Przeglądaj...”.W okienku, które się pojawi, należy wskazać plik XML, zawierający dane z Wniosku o płatność do wczytania. Następnie należy zaznaczyć opcję „Wczytywany plik XML jest plikiem Wniosku Aplikacyjnego, z którego należy zaimportować dane do Wniosku o płatność” i wybrać w Generatorze polecenie „Wczytaj”.

2. Wypełnianie Wniosku o płatność

Aby prawidłowo sporządzić Wniosek o płatność należy uzupełnić wszystkie jego części od 1 do 22, wybierając w menu po lewej stronie właściwą sekcję.

W poszczególnych sekcjach Generatora pojawią się pola, listy i tabele, które należy wypełnić zgodnie z Instrukcją wypełniania Wniosku o płatność.

Zalecamy wypełnianie kolejno poszczególnych części, chociaż zachowanie kolejności ich wypełniania nie jest obowiązkowe.

Do każdego punktu w Generatorze przyporządkowana jest pomoc, dostępna po kliknięciu ikony znaku zapytania.

Uwaga !

Aby wybrać poprzednią zakładkę nie należy korzystać z przycisku powrotu do poprzedniej strony. W przypadku gdy w wyniku tego działania pojawi się informacja o wygaśnięciu strony należy odświeżyć zawartość przeglądarki naciskając klawisz F5. Wpisane dane zostaną przywrócone ale istnieje możliwość utraty zmian wprowadzonych na ostatnio wybranej zakładce.

3. Sprawdzenie poprawności wypełnienia Wniosku o płatność (walidacja)

Aby sprawdzić, czy Wniosek o płatność został poprawnie sporządzony, należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Sprawdź formularz”.

W przypadku gdy Wniosek o płatność zawiera błędy, ich lista zostanie wyświetlona w środkowej części na czerwonym tle.

Jeżeli Wniosek o płatność został wypełniony poprawnie, informacja o tym fakcie zostanie wyświetlona w środkowej części na zielonym tle.

Sprawdzenie poprawności Wniosku o płatność jest etapem obowiązkowym przed sporządzeniem wydruku do pliku PDF.

4. Zapis do pliku XML

Aby zapisać dane z Generatora Wniosków do pliku, należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Zapisz do XML”.

Pojawi się okienko zapisu pliku, w którym należy wybrać polecenie „Zapisz plik”, a następnie wybrać miejsce, gdzie zostanie zapisany Wniosek o płatność (nazwa polecenia może być różna w zależności od używanej przeglądarki internetowej).

Plik Wniosku o płatność w formacie XML należy nagrać na płytę CD lub DVD i dołączyć do składanej wersji papierowej. Za wersję elektroniczną rozumie się plik w formacie XML. Wersja elektroniczna oraz papierowa Wniosku o płatność muszą być ze sobą zgodne tzn. muszą mieć taką samą sumę kontrolną.

5. Odczyt z pliku XML

Aby wczytać dane do Generatora Wniosków z pliku XML należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Wczytaj XML”.

Pojawi się opcja „Wczytywanie Wniosku o płatność z pliku XML”. Należy wybrać polecenie „Przeglądaj...”.W okienku, które się pojawi, należy wskazać plik XML, zawierający dane z Wniosku o płatność do wczytania.

Następnie, aby potwierdzić wybór należy wybrać w Generatorze polecenie „Wczytaj”.

Uwaga!

Informacja o innej wersji, w której został przygotowany wczytany Wniosek o płatność, nie jest traktowana jako błąd lecz, jest jedynie informacją dla Beneficjenta. Aby zaktualizować plik XML do nowej wersji Generatora należy po wczytaniu pliku XML ponownie go zapisać zgodnie z instrukcją z pkt. 3.

6. Wydruk do pliku PDF

Aby sporządzić wydruk Wniosku o płatność należy w menu po lewej stronie wybrać polecenie „Wydruk do PDF”. System wygeneruje automatycznie plik w formacie PDF, który będzie można zapisać na dysku lub otworzyć w przeglądarce plików PDF. Prawidłowy wydruk Wniosku o płatność możliwy jest tylko z poziomu przeglądarki PDF po uprzednim jego zapisaniu na dysku.

Uwaga !

Wniosek o płatność, który nie przeszedł sprawdzenia poprawności (walidacji), będzie opatrzony informacją „--- WYDRUK PRÓBNY ---” umieszczoną w nagłówku i stopce dokumentu. Taki Wniosek o płatność nie będzie uznany za dokument poprawnie wypełniony.

7. Zgłaszanie problemów i uwag

W przypadku znalezienia błędów w działaniu Generatora lub napotkania problemów w czasie wypełniania Wniosku prosimy o przesłanie uwag za pomocą formularza dostępnego po wybraniu polecenia „Zgłoś problem”. Dane z tego formularza trafiają bezpośrednio do służb informatycznych, co spowoduje skrócenie czasu oczekiwania na wyjaśnienie problemu bądź też wprowadzenie niezbędnych poprawek do Generatora.