Słowniczek podstawowych pojęć

 

    B

BENEFICJENT - należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, z którym Instytucja Pośrednicząca II stopnia zawarła umowę o dofinansowanie realizacji projektu.

BGK - należy przez to rozumieć Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, w którym prowadzony jest rachunek bankowy Ministra Finansów, z którego to rachunku dokonywane są płatności ze środków europejskich.

    C

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU - należy przez to rozumieć łączną wartość wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych poniesioną przez Beneficjenta w ramach Projektu.

    D

DOFINANSOWANIE - należy przez to rozumieć wartość wsparcia udzielonego ze środków publicznych Beneficjentowi w formie dotacji rozwojowej na podstawie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

DOKUMENT REJESTROWY - aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (dokument rejestrowy powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)

DOTACJA CELOWA - należy przez to rozumieć dotację, o jakiej mowa w art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240), stanowiącą część dofinansowania pochodzącą z budżetu państwa, przekazywaną Beneficjentowi jako współfinansowanie krajowe.

DZIAŁANIE - należy przez to rozumieć poszczególne Działania w ramach Osi Priorytetowych np. Działanie 1.2: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, realizowane w ramach Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorczość i Innowacje.

    F

FUNDUSZ - należy przez to rozumieć Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

    I

INSTYTUCJA KONTROLUJĄCA - należy przez to rozumieć Instytucję Pośredniczącą II stopnia, Instytucję Zarządzającą oraz wszelkie inne podmioty, organy i instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa do przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta (w tym również Instytucję Pośredniczącą w Certyfikacji – IPOC).

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA II STOPNIA (IP II) / INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA - należy przez to rozumieć Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (LAWP).

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA (IZ) - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Lubelskiego.

    K

KATEGORIE WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH - należy przez to rozumieć, pozycje kosztów/wydatków wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym w oparciu, o który realizowany jest projekt.

    N

NIEPRAWIDŁOWOŚĆ - należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania Beneficjenta, które powoduje lub mogłoby spowodować szkodę w budżecie ogólnym Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego. Nieprawidłowość ma również miejsce w przypadku naruszenia przepisów prawa krajowego koniecznych do zapewnienia odpowiedniego stosowania prawa wspólnotowego.

NIERUCHOMOŚĆ BUDYNKOWA - trwale związany z gruntem budynek, który na podstawie przepisów szczególnych nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, lecz jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Powstaje gdy użytkownik wieczysty wybuduje budynek na gruncie oddanym mu w użytkowanie wieczyste albo gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA (GRUNT) - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności z wyłączeniem budynków, budowli, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych.

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA - część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki, budowle, obiekty małej architektury, jeżeli są trwale związane z gruntem.

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA (LOKAL WYODRĘBNIONY, SAMODZIELNY LOKAL) - nieruchomość, która została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (gruntowej lub budynkowej), w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu.

NOŚNIK ELEKTRONICZNY - należy przez to rozumieć płytę CD lub DVD jednokrotnego nagrywania lub z zakończoną sesją nagrywania, która uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zmian na tym nośniku w zakresie zapisanych plików.

    O

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne).

    P

PODDZIAŁANIE - należy przez to rozumieć poszczególne Poddziałania w danym Działaniu w ramach Osi Priorytetowej, np. Poddziałanie 2.1.1: Dokapitalizowanie i tworzenie funduszy pożyczkowych Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, realizowane w ramach II Osi Priorytetowej: Infrastruktura ekonomiczna.

PROGRAM - należy przez to rozumieć Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr XCVI/1023/07 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

PROGRAM POMOCOWY - należy przez to rozumieć program określający zasady postępowania w sprawach dotyczących pomocy państwa spełniającej przesłanki określone w art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

PROJEKT - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania, będące przedmiotem umowy o dofinansowanie realizacji projektu pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą.

    R

RACHUNEK BANKOWY - należy przez to rozumieć rachunki bankowe (złotowy, jak również walutowy) w tym wskazany w umowie, na który dokonywana będzie płatność w ramach dofinansowania oraz z których to rachunków, w myśl zapisów umowy, Beneficjent będzie dokonywał wszelkich płatności związanych z realizacją projektu (w walucie polskiej lub obcej). W ramach Działania 2.1 Beneficjent jest zobowiązany do ustanowienia dwóch wyodrębnionych rachunków bankowych na potrzeby realizacji projektu.

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU - należy przez to rozumieć termin określony we wniosku o dofinansowanie jako rozpoczęcie rzeczowej realizacji projektu. Data ta określona zostanie w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

ROZPORZĄDZENIE NR 1083/2006/WE - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 210, s. 25, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE NR 1828/2006 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE. seria L z 2006 r., Nr 371, s. 1, z późn. zm.).

    S

SIŁA WYŻSZA - należy przez to rozumieć zdarzenie bądź ciąg zdarzeń obiektywnie niezależnych od Beneficjenta ani/lub Instytucji Zarządzającej Programem lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidywaną dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. Postępowanie w zakresie wykonywania Umowy przy wystąpieniu siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie jej postanowień strony Umowy określą w drodze obustronnych negocjacji i zmiany zapisów Umowy.

STRONA INTERNETOWA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II STOPNIA - należy przez to rozumieć stronę internetową LAWP o adresie: www.lawp.eu (lub alternatywnie www.lawp.lubelskie.pl)

    Ś

ŚRODKI EUROPEJSKIE - należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przekazywaną w formie płatności z rachunku Ministra Finansów, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

ŚRODKI TRWAŁE - należy przez to rozumieć rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności: nieruchomości – w tym grunty, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy, ulepszenia w obcych środkach trwałych.

    T

TARYFIKATOR - należy przez to rozumieć dokument pt. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE.” wraz z załącznikiem pt. „Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy UE” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO i opublikowany na jej stronie internetowej – opracowanie to wraz z załącznikiem stanowi załącznik nr 5 do „Wytycznych dla Wnioskodawcy”.

    U

UMOWA O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU - należy przez to rozumieć umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem a Instytucją Wdrażającą, na podstawie której Beneficjent realizuje projekt współfinansowany w ramach RPO WL 2007-2013.

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240).

USZCZEGÓŁOWIENIE PROGRAMU - należy przez to rozumieć Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXIX/1285/08 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 z późn. zm.

    W

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE - należy przez to rozumieć nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

 • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe;
 • licencje;
 • prawa określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (przed 1 stycznia 2007 r. prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych);
 • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.

WARTOŚĆ PROJEKTU - należy przez to rozumieć wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE - należy przez to rozumieć wniosek składany w celu uzyskania dofinansowania na realizację projektu.

WNIOSKODAWCA - należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach danego Działania.

WSPÓŁFINANSOWANIE KRAJOWE - należy przez to rozumieć część dofinansowania pochodzącą z Budżetu Państwa, przekazywaną Beneficjentowi w formie dotacji celowej.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE - wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione zgodnie z zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą szczegółowym wykazem wydatków kwalifikowalnych opracowanym przez LAWP m.in. na podstawie i zgodnie z:

 • rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1083/2006,
 • rozporządzeniem Komisji nr 1828/2006,
 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006,
 • przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.); i przepisów rozporządzeń wydanych do niniejszej ustawy,

oraz zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w okresie programowania 2007 - 2013 i zgodnie z Uszczegółowieniem Programu jak również z podręcznikiem kwalifikowania wydatków wydanym przez Instytucję Zarządzającą RPO WL na lata 2007-2013 oraz „Wytycznymi dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”.

WYŁĄCZENIA GRUPOWE (BLOKOWE) - należy przez to rozumieć wyłączenia wskazane w zbiorze rozporządzeń, które określają w jakich przypadkach i na jakich warunkach pomoc może być udzielana bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Komisji Europejskiej (bez notyfikacji).

Najbardziej istotne wyłączenia grupowe określone są w:

 • Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis,
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008),
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw,
 • Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy szkoleniowej.

Udzielenie pomocy publicznej w oparciu o wyłączenia grupowe ma tę zaletę, że może nastąpić niezwłocznie po ustanowieniu przez państwo członkowskie środka pomocowego, bez oczekiwania na stanowisko Komisji Europejskiej, gdyż stanowisko takie nie jest wymagane. Pomoc publiczna nie może być udzielona na inwestycje dotyczące prowadzenia działalności w sektorach: rybołówstwa, budownictwa okrętowego, węgla kamiennego, stali, włókien syntetycznych, produkcji, przetwarzania i marketingu produktów rolnych; natomiast w przypadku sektora transportu, pomoc nie może być wykorzystana na zakup środków transportu.

WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW - należy przez to rozumieć dokument opracowany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, pt. „ Wytyczne dla Wnioskodawców w ramach I i II Osi Priorytetowej RPO WL 2007-2013”, który zawiera zasady i reguły przygotowania dokumentacji aplikacyjnej oraz zasady realizacji Projektów w ramach I i II Osi RPO WL na lata 2007-2013. Opracowanie to umieszczone jest na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

    Z

ZAKOŃCZENIE FINANSOWE REALIZACJI PROJEKTU - należy przez to rozumieć datę poniesienia przez Beneficjenta ostatniego wydatku w ramach realizacji projektu. Data ta określona zostanie w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

ZAKOŃCZENIE RZECZOWE REALIZACJI PROJEKTU - należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta protokołu ostatecznego odbioru lub wystawienia świadectwa wykonania lub innego dokumentu równoważnego w ramach realizacji Projektu, stwierdzającego rzeczowe zakończenie realizacji projektu. Data ta określona zostanie w umowie o dofinansowanie realizacji projektu.

ZALECENIA - należy przez to rozumieć dokument pt. „Zalecenia dla Beneficjentów Funduszy UE dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych” wydany przez Instytucję Koordynującą RPO.