Flagi Unii europejskiej, Polski, LAWPu

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości została powołana do wykonywania zadań związanych z realizacją Osi Priorytetowych I i II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz 1,3,4,5 i 15 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, określonych Statutem.

LAWP działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712, z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240),
  4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.),
  5. Statutu Województwa Lubelskiego (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego z 2005 r. Nr 226, poz. 3596),
  6. Statutu Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie (Uchwała Nr VII/101/07 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 maja 2007 r. z późn. zm.),
  7. Regulaminu Organizacyjnego Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Aktualna lista pracowników LAWP znajduje się w podmenu „Pracownicy LAWP”